Econvice - Consultancy Energy Saving Solutions, energie besparing label  certificaat

 
Onze Diensten
 
EconVice Nederland  helpt u bij de juiste keuze maken van een aanschaf van een nieuwe luchtverwarmer(s). Ieder vak heeft zijn specialisatie en daarvoor bent u bij EconVice aan het juiste adres. 

Storing
Heeft u een storing aan uw luchtverwarmer en de luchtverwarmer is door EconVice geplaatst / gekocht en bent u vaste klant  van EconVice  dan kunt u een e-mail sturen naar storing@econvice.nl

Garantie
Indien, ondanks aile aan dit toestel bestede zorg, aanspraak op garantie moet worden gemaakt, is Brink Climate Systems B.V. bereid, tegen overlegging van dit garantiebewijs, binnen de aangegeven periode, voor de defecte onderdelen vervangende onderdelen te verstrekken.
Garantietermijn
De duur van de garantie bedraagt:
  1. 2 jaar vanaf de installatiedatum op alle onderdelen van dit toestel, uitgezonderd het eventueel aanwezige filter, waarop geen garantie van toe passing is.
  2. 5 jaar vanaf de installatiedatum op de eventueel aanwezige warmtewisselaar.
Bepalingen
De garantie dekt niet de kosten voor arbeid en reiskosten bij reparatie ter plaatse of voor onderhoud aan het toestel.
Deze garantie geldt uitsluitend voor toestellen die in Nederland zijn geplaatst.
De garantie vervalt indien defecten het gevolg zijn van:
  1. Het gebruik van toestel en/of installatie niet in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant.
  2. Andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
  3. Onoordeelkundige behandeling.
  4. Enige tekortkoming in onderhoud.
  5. Het gebruik boven de voor het toestel aangegeven capaciteit of door opstelling in een agressieve atmosfeer.
De datum van installatie moet blijken uit het volledig ingevulde garantiebewijs.
De registratiekaart dient binnen een week te worden geretourneerd aan Brink Climate Systems B.V. Bij achterwege blijven hiervan geldt de productiedatum.
Mocht u reden tot klachten hebben, wendt u dan tot uw installateur. Hij zal zorgdragen voor een goede behandeling, zonodig gesteund door de
Serviceafdeling van Brink Climate Systems B.V.